Honda Civic D2 330mm Brake KitsHONDA CIVIC EG 240 (91~95) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EG 240 (91~95) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EG 240 (91~95) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged monoblock...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC EG 262 (91~95) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EG 262 (91~95) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EG 262 (91~95) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged monoblock...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC EK 240 (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EK 240 (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EK 240 (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged monoblock...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC EK 262 (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EK 262 (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EK 262 (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged monoblock...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC EK TYPE-R (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EK TYPE-R (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EK TYPE-R (96~00) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 5 X 114.3 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC EP3 (JAPAN) (00~05) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EP3 (JAPAN) (00~05) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EP3 (JAPAN) (00~05) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 5 X 114.3 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC EP3 SI (USA) (00~05) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EP3 SI (USA) (00~05) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC EP3 SI (USA) (00~05) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC FD1 (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FD1 (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FD1 (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 5 X 114.3 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged monoblock...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC FD2 (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FD2 (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FD2 (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 5 X 114.3 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged monoblock...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC FD2 TYPE-R (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FD2 TYPE-R (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FD2 TYPE-R (05~11) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 5 X 114.3 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CIVIC FN2 TYPE - R (07~10) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FN2 TYPE - R (07~10) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CIVIC FN2 TYPE - R (07~10) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 5 X 114.3 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CRX / DELSOL (EF) 240 (92~98) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CRX / DELSOL (EF) 240 (92~98) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CRX / DELSOL (EF) 240 (92~98) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add:
HONDA CRX / DELSOL (EF) 262 (92~98) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CRX / DELSOL (EF) 262 (92~98) D2 RACING BRAKES (330mm)

HONDA CRX / DELSOL (EF) 262 (92~98) D2 RACING BRAKES (330mm) For PCD: 4 X 100 D2 Racing Brake Kits: Kit Contents Latest 6 piston D2 Racing forged...
£1,249.00
Sale: £1,186.55
Save: 5% off
Add: